„Czerwone” szkoli profesjonalnie ZAWODOWCÓW

W CKZiU nikt nie ma wątpliwości, że warto zdobyć profesjonalne przygotowanie do wymarzonego zawodu, ponieważ W ŚWIECIE LICZĄ SIĘ TYLKO ZAWODOWCY
Dlatego od września 2014r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach, przy współpracy z firmą Syntea SA z Lublina, realizowany jest projekt „W świecie liczą się tyko zawodowcy”. Jego głównym celem jest  zwiększenie atrakcyjności oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej kierowanej do uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Projekt realizowany jest w okresie od września 2014 roku do sierpnia 2015roku.
W ramach projektu uczniowie uczestniczą w nieodpłatnych, pozalekcyjnych zajęciach z
zakresu matematyki (40h) i języka polskiego (40h).


Oferta jest bogata, a chętni mogą brać udział w innych różnorodnych ćwiczeniach i warsztatach, np.:

 • językowych z zakresu języka angielskiego zawodowego skierowanych do uczniów kształcących się na kierunku technik logistyk (60h)
 • warsztatach z doradcą zawodowym (20h)
 • specjalistycznych zajęciach zawodowych w ramach certyfikacji VCC (uznawanej przez pracodawców na cały świecie):

- Jakość obsługi w turystyce (40h),
- Personel pokładowy linii lotniczych (40h),
- Personel obsługi naziemnej (40h),
- Barman  (60h),
- Spawacz MAG (145h),
- Multimedia w reklamie (60h),
- Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D (60h).


Dzięki realizacji założeń projektu wprowadzone zostały nowe elementy nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych w procesie dydaktycznym, a oferta edukacyjna  zyskała wsparcie na płaszczyźnie zawodowej.
VCC (Vocational Competence Certificate) to nowy międzynarodowy system certyfikowanych modułowych szkoleń ICT. System VCC umożliwia nabycie nowych kompetencji jak również uzupełnienie, podwyższenie, rozszerzenie i zaktualizowanie posiadanych kompetencji.
W ramach projektu każdy uczestnik ma zapewnione bezpłatne egzaminy składające się na certyfikat VCC.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX POKL, Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

Profesjonalizm doświadczonych trenerów i atrakcyjna forma zajęć pozwala każdemu uczniowi wydobyć osobisty potencjał  i ukierunkować swoje plany związane z  przyszłym zawodem.
„Zawodowo wybierz zawód!” – to przesłanie płynące z CKZiU na 2015 rok i na kolejne dekady.

Dodano 15.02.2015

Zapytanie ofertowe


(rozeznanie rynku)

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach zaprasza
do złożenia ofert na:

 • świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć specjalistycznych zawodowych – Barman VCC dla uczniów I Technikum w CKZiU w roku szkolnym 2014/2015 
 • zakup materiałów dydaktycznych na zajęcia Barman VCC
 • zorganizowanie egzaminów dla barmana VCC dla 20 osób
 • wydanie certyfikatów dla 20 uczestników biorących udział w w/w zajęciach

w ramach projektu  „W świecie liczą się tylko zawodowcy”, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt
„W świecie liczą się tylko zawodowcy” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Aleja Jana Pawła II 7
26-670 Pionki
Tel.48 612-15-24
e-mail: ckziu.pionki@gmail.com
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć specjalistycznych zawodowych – Barman VCC dla uczniów I Technikum w CKZiU w roku szkolnym 2014/2015, zakup materiałów dydaktycznych oraz wydanie  certyfikatów w ramach projektu  „W świecie liczą się tylko zawodowcy”  w terminach: i grupa 15-23.12.2014r.,
II grupa  26.01-03.02.2015r.
Z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana umowa na prowadzenie w/w zajęć.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 1. Zajęcia specjalistyczne zawodowe: Barman VCC 120 godz. dla 2 grup (1godz = 1 godz. lekcyjna – 45 min.). 60 godz. dla 1 grupy szkoleniowej
 1. Przeprowadzenie egzaminów w standardzie VCC
 1. Zakup materiałów dydaktycznych na zajęcia Barman VCC – podręczniki Barman VCC
 1. Wydanie certyfikatów dla 20 uczestników projektu
 • Zajęcia specjalistyczne zawodowe – Barman VCC powinny być prowadzone w formie warsztatowej. Mają mieć na celu przygotowanie uczniów do egzaminów.
 • Szczegółowy program zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
 •  Miejsce realizacji zajęć zapewnia Zamawiający. Szkolenia będą realizowane
  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach, Aleja Jana Pawła II 7, 26-670 Pionki.

IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają :

 • Kwalifikacje do prowadzenia zajęć objętych przedmiotem zamówienia oraz osoby posiadające referencje  z wcześniej prowadzonych kursów, oraz min. rok doświadczenia w organizacji zajęć/szkoleń/kursów
 • Do realizacji usługi zapewnią trenera/trenerów, oraz egzaminatora/egzaminatorów, którzy posiadają niezbędną wiedzę oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji zajęć w zakresie „Barman”  a także najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć spełniać będzie wymagania standardu VCC w zakresie prowadzenia zajęć i przeprowadzania egzaminów tj. będzie akredytowanym trenerem/egzaminatorem z zakresu VCC „Barman”

V. Do zakresu obowiązków wykonawcy działania będzie należało prowadzenie zajęć specjalistycznych zawodowych – Barman,  a także:

 • przekazanie przed rozpoczęciem zajęć Zleceniodawcy programu poszczególnych zajęć;
 • prowadzenie dzienników zajęć oraz innych dokumentów wskazanych przez Zleceniodawcę oraz dostarczenie ich w wyznaczonych terminach;
 • informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu;
 • terminowe wypełnianie wszystkich wymaganych dokumentów projektu;
 • przestrzeganie obowiązków, zaleceń i terminów wynikających z realizacji umowy;
 • opieka nad uczniami podczas zajęć;
 • dbałość o stan pomieszczeń, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu;

VI. Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta z najniższą ceną za zrealizowanie wybranej części zamówienia.
VII. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
VIII. Oferty należy umieścić w zamkniętej kopercie  z   dopiskiem: „Oferta w ramach projektu „W świecie liczą się tylko zawodowcy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  nie otwierać przed terminem otwarcia ofert: 05.12.2014r. godz. 10.00”  i złożyć  w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach, Aleja Jana Pawła II 7, 26-670 Pionki  w terminie do dnia 05.12.2014r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2014. o godz. 12.00.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoba upoważnioną do kontaktów jest p. Ilona Piekarska tel.48 612-15-24

IX. Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.


X. Załączniki
Formularz zapytania ofertowego

Dodano 03.12.2014

W świecie liczą się tylko zawodowcy

Zapytanie ofertowe
(rozeznanie rynku)
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki oraz zajęć warsztatowych z doradztwa zawodowego dla uczniów I Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w CKZiU w roku szkolnym 2014/2015  w ramach projektu  „W świecie liczą się tylko zawodowcy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „W świecie liczą się tylko zawodowcy” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Aleja Jana Pawła II 7
26-670 Pionki
Tel.48 612-15-24
e-mail: ckziu.pionki@gmail.com

II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki oraz zajęć warsztatowych z doradztwa zawodowego dla uczniów I Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w CKZiU w roku szkolnym 2014/2015  w ramach projektu  „W świecie liczą się tylko zawodowcy”  od 20.10.2014. do 15.04.2015.
Z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana umowa na prowadzenie w/w zajęć.
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:


Numer części

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 Ilość godzin

 

1

Zajęcia wyrównawcze: zajęcia humanistyczne z zakresu języka polskiego dla I POL grupy zgodne z harmonogramem                            z załącznika nr 1 dla I POL grupy

40 godz. *

2

Zajęcia wyrównawcze: zajęcia humanistyczne z zakresu języka polskiego dla II POL grupy zgodne z harmonogramem                          z załącznika nr 1 dla II POL grupy

40 godz. *

3

Zajęcia wyrównawcze: zajęcia humanistyczne z zakresu języka polskiego dla III POL grupy zgodne z harmonogramem                         z załącznika nr 1 dla III POL grupy

40 godz. *

4

Zajęcia wyrównawcze: zajęcia z zakresu matematyki dla I MAT grupy zgodne z harmonogramem z załącznika nr 1 dla I MAT grupy

40 godz. *

5

Zajęcia wyrównawcze: zajęcia z zakresu matematyki dla II MAT grupy zgodne z harmonogramem z załącznika nr 1 dla II MAT grupy

40 godz. *

6

Zajęcia wyrównawcze: zajęcia z zakresu matematyki dla III MAT grupy zgodne z harmonogramem z załącznika nr 1 dla III MAT grupy

40 godz. *

7

Zajęcia warsztatowe.
Zajęcia z doradcą zawodowym- grupowe – I DZ-GR grupa zgodne       z harmonogramem z załącznika nr 1 dla I DZ-GR grupy

20 godz. **

Zajęcia warsztatowe.
Zajęcia z doradcą zawodowym- indywidualne (2 godz./os.)                 dla I DZ-IND grupy, zgodne z harmonogramem z załącznika nr 1                dla I DZ-IND grupy

20 godz. **

8

Zajęcia warsztatowe.
Zajęcia z doradcą zawodowym- grupowe – II DZ-GR grupa               zgodnie z harmonogramem z załącznika nr 1 dla II DZ-GR grupy

20 godz. **

Zajęcia warsztatowe.
Zajęcia z doradcą zawodowym- indywidualne (2 godz./os.)                 dla II DZ-IND grupy, zgodne z harmonogramem z załącznika nr 1                dla II DZ-IND grupy

20 godz. **

9

Zajęcia warsztatowe.
Zajęcia z doradcą zawodowym- grupowe – III DZ-GR grupa zgodnie z harmonogramem z załącznika nr 1 dla III DZ-GR grupy

20 godz. **

Zajęcia warsztatowe.
Zajęcia z doradcą zawodowym- indywidualne (2 godz./os.)                 dla III DZ-IND grupy, zgodne z harmonogramem z załącznika nr 1                dla III DZ-IND grupy

20 godz. **

10

Zajęcia warsztatowe.
Zajęcia z doradcą zawodowym- grupowe – IV DZ-GR grupa           zgodnie z harmonogramem z załącznika nr 1 dla IV DZ-GR grupy

20 godz. **

Zajęcia warsztatowe.
Zajęcia z doradcą zawodowym- indywidualne (2 godz./os.)                 dla IV DZ-IND grupy, zgodne z harmonogramem z załącznika nr 1                dla IV DZ-IND grupy

20 godz. **

11

Zajęcia warsztatowe.
Zajęcia z doradcą zawodowym- grupowe – V DZ-GR grupa zgodnie   z harmonogramem z załącznika nr 1 dla V DZ-GR grupy

20 godz. **

Zajęcia warsztatowe.
Zajęcia z doradcą zawodowym- indywidualne (2 godz./os.)                 dla V DZ-IND grupy, zgodne z harmonogramem z załącznika nr 1                dla V DZ-IND grupy

20 godz. **

12

Zajęcia warsztatowe.
Zajęcia z doradcą zawodowym- grupowe – VI DZ-GR grupa zgodnie   z harmonogramem z załącznika nr 1 dla VI DZ-GR grupy

20 godz. **

Zajęcia warsztatowe.
Zajęcia z doradcą zawodowym- indywidualne (2 godz./os.)                 dla VI DZ-IND grupy, zgodne z harmonogramem z załącznika nr 1                dla VI DZ-IND grupy

20 godz. **

*godzina = godzina lekcyjna (45 min.)
**godzina = godzina zegarowa (60 min.)

 • Zajęcia wyrównawcze: zajęcia humanistyczne z zakresu języka polskiego oraz                   z matematyki powinny być prowadzone w formie warsztatowej. Mają mieć na celu przygotowanie uczniów do egzaminów.
 • Zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego grupowe i indywidulane swoim zakresem mają obejmować: decyzje dotyczące zawodu, zainteresowania, uzdolnienia           i cechy charakteru oraz ich wpływ na decyzje zawodowe, tworzenie dokumentów aplikacyjnych.
 • Szczegółowy program zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
 • Miejsce realizacji zajęć zapewnia Zamawiający. Szkolenia będą realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach, Aleja Jana Pawła II 7, 26-670 Pionki.

 

IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają :
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia określonych zajęć a także udokumentowane  co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe bądź dysponują wyżej wymienioną kadrą.
V. Do zakresu obowiązków wykonawcy działania będzie należało prowadzenie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych  a także:

 • opracowanie i wdrożenie programu indywidualizacji nauczania dla uczestników zajęć,
 • przekazanie przed rozpoczęciem zajęć Zleceniodawcy rozkładów materiału z poszczególnych zajęć;
 • prowadzenie dzienników zajęć oraz innych dokumentów wskazanych przez Zleceniodawcę oraz dostarczenie ich w wyznaczonych terminach;
 • w przypadku zajęć wyrównawczych dokonanie diagnozy umiejętności uczniów na początku i końcu projektu przy pomocy opracowanego przez siebie narzędzia diagnostycznego w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w formie testów wiedzy na początku i na końcu zajęć oraz przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego;
 • w przypadku warsztatów z doradztwa zawodowego prowadzenie kart obserwacji;
 • informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu;
 • terminowe wypełnianie wszystkich wymaganych dokumentów projektu;
 • przestrzeganie obowiązków, zaleceń i terminów wynikających z realizacji umowy;
 • opieka nad uczniami podczas zajęć;
 • dbałość o stan pomieszczeń, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu;

VI. Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta z najniższą ceną za zrealizowanie wybranej części zamówienia.
VII. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, (na jedną lub więcej części zamówienia), na każdą część wymagane jest złożenie odrębnej oferty.  
VIII. Oferty należy umieścić w zamkniętej kopercie  z   dopiskiem: „Oferta w ramach projektu „W świecie liczą się tylko zawodowcy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  nie otwierać przed terminem otwarcia ofert: 16.10.2014r. godz. 10.00”  i złożyć  w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach, Aleja Jana Pawła II 7, 26-670 Pionki  w terminie do dnia 15.10.2014r. do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2014. o godz. 10.00.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoba upoważnioną do kontaktów jest p. Ilona Piekarska tel.48 612-15-24

IX. Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.
X. Załączniki
Formularz zapytania ofertowego
Załącznik nr 1

                               
Dyrektor szkoły
Magdalena Wiśniewska

Dodano 07.10.2014