godlo


Kształcenie Młodzieży
Szkoły dla Dorosłych
Kursy Kwalifikacyjne KKZ
Rekrutacja
Rodzice
Internat
Plan Lekcji
Dyrekcja
Nauczyciele
Pedagog
Patronka
Dokumenty Szkoły
Samorząd Szkolny
Matura - Egzaminy
Poza lekcjami
Podręczniki
PROJEKTY:
POWERVET
W świecie liczą się tylko zawodowcy
Kluczowe kompetencje
Leonardo da Vinci
Kapitał Ludzki
Przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe


Archiwum

edziennik

wiarygodna szkola

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

w
G

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

a

w

 


PROPONOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2016/2017

I. Technikum ( 4 lata )

1. Technik cyfrowych procesów graficznych

2. Technik mechanik - komputerowe wspomaganie produkcji

3. Technik hotelarstwa

4. Technik logistyk

5. Technik żywienia i usług gastronomicznych

II. Liceum Ogólnokształcące (3 lata)

1. Bezpieczeństwo Publiczne - bezpieczeństwo publiczne

z elementami ratownictwa medycznego

III. Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 lata)

1. Kucharz

2. Ślusarz

3. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

4. Sprzedawca

5. Monter zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie

 

Dodano 2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

WZÓR PODANIA DLA GIMNAZJALISTY

 

BADANIA LEKARSKIE KANDYDATÓW DO SZKOŁY

Bezpłatne badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, uczniów, studentów oraz słuchaczy zawodowych kursów kwalifikacyjnych prowadzone przez mazowieckich lekarzy medycyny pracy.
Uprzejmie informujemy, że bezpłatne badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników studiów doktoranckich z terenu Delegatury w Radomiu, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, prowadzone są przez następujące podmioty:

 • Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Oddział w Radomiu,
  przy ul. Rodziny Winczewskich 5 (codziennie od 7.25 do 17.30 – tel. 601 202 244 oraz 48 340 19 52),
 • Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy Sp.z. o. o w Radomiu, przy ul. 1905 – roku (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 14.30 – tel. 48 360 19 77),
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie”
  w Kozienicach, przy ul. Sienkiewicza 28 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15 – tel. 48 614n30 30),
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu,
  przy ul. Wschodniej 23 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 do 14 –
  tel. 48 617 12 95),
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Zwoleniu, przy ul. Aleje Pokoju 5 (od w poniedziałek i w piątek w godzinach od 8 do 11 – tel. 48 676 20 37
  wew. 137).

 

Dodano 2015

REKRUTACJA 2016/2017

REGULAMIN I HARMONOGRAM
przyjęć absolwentów szkół gimnazjalnych
do I Technikum, I Liceum Ogólnokształcącego, 
I Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pionkach
w roku szkolnym 2016/2017
Podstawa prawna:

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz.U. Z 2004R, Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 06 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
  ( Dz. U. z 2014r., poz. 7)
 • Zarządzenie nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie rekrutacji uczniów 
  do  publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017

      Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pionkach informuje, że w roku szkolnym 2016/17 planowane jest utworzenie klas w następujących kierunkach kształcenia:


typ szkoły

czas trwania nauki

zawód

przedmioty rozszerzone

języki obce nauczane

przedmioty punktowane na świadectwie ukończenia gimnazjum

I Liceum Ogólnokształcące

3 lata

Klasa mundurowa-
Bezpieczeństwo publiczne z elementami ratownictwa medycznego

język polski, matematyka, biologia

język angielski, język niemiecki

język polski, matematyka, chemia, język obcy

I Technikum

4 lata

Technik cyfrowych procesów graficznych

matematyka, język angielski

język angielski, język niemiecki

język polski, matematyka, informatyka, 
język obcy

Technik mechanik

matematyka, fizyka

język angielski, język niemiecki

język polski, matematyka, informatyka, 
język obcy

Technik hotelarstwa

język angielski, geografia,

język angielski, język niemiecki, język hiszpański

język polski, geografia, informatyka, 
język obcy

Technik logistyk

matematyka, geografia

język angielski, język niemiecki

język polski, geografia informatyka, 
język obcy

Technik żywienia 
i usług gastronomicznych

biologia, chemia

język angielski, język niemiecki

język polski, biologia, chemia, język obcy

I Zasadnicza Szkoła Zawodowa

3 lata

Kucharz

brak

język angielski

język polski, matematyka, informatyka, 
język obcy

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Ślusarz

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Sprzedawca

§2
HARMONOGRAM REKRUTACJI
do I Technikum, I Liceum Ogólnokształcącego, I Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pionkach
w roku szkolnym 2016/2017
1. W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego, 
I Technikum i I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach składają w sekretariacie szkoły kwestionariusz – podanie (do pobrania ze strony internetowej szkoły www.czerwone.edu.pl lub w sekretariacie), stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów:


termin

rodzaj działania

od 25 kwietnia 2016r. od godz. 9.00 do 29 kwietnia 2016r. do godz. 15.00

Kandydaci składają wypełnione wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 9 maja 2016r. od godz. 9.00 do 18 maja 2016r. do godz. 15.00

Utworzenie bazy kandydatów

od 17 czerwca 2016r. od godz. 10.00 do 21 czerwca 2016r. do godz. 15.00

Kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół i kierunków kształcenia lub składać kwestionariusz-podanie, jeżeli nie dokonali tego w  pierwszym terminie z uzasadnionych przyczyn losowych

od 24 czerwca 2016r. od godz. 11.00 do 28 czerwca 2016r. do godz. 15.00

Kandydaci składają:

 • oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia 
  o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki 
  w gimnazjum.

Na każdej stronie kopii należy umieści adnotację: 
„Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienna dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnioną  przez niego osobę.

do 29 czerwca  2016r. do godz. 15.00

Szkolna Komisja Rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustalonych przez szkołę.

15 lipca 2016r. godz. 10.00

Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza alfabetyczne listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów uprawniających do przyjęcia.

od 18 lipca  2016r. od godz. 9.00 do 19 lipca 2016r. do godz. 15.00

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wybory kształcenia w danym zawodzie w naszej szkole.

od 18 lipca 2016r. od godz. 09.00 do 25 lipca 2016r. godz. 15.00

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają:

 • oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole,
 •  oryginał świadectwa,
 •  oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego  
  w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • 2 zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem 
  na odwrocie).

Złożenie oryginałów w terminie jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia kandydata na liście przyjętych do szkoły. Nie złożenie oryginałów w wymaganym terminie oznacza rezygnację z przyjęcia do szkoły. 

26 lipca 2016r. godz. 10.00

Szkolna Komicja Rekrutacyjna ogłasza alfabetyczne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

od 27 lipca 2016r.  od godz. 9.00 do 26 sierpnia 2016r. do godz. 10.00

Rekrutacja uzupełniająca

2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych ze względu na problemy zdrowotne, kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły winni doręczyć stosowne dokumenty (orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej).

3. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym  uczeń uczęszcza do CKZiU w Pionkach.
Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w CKZiU w Pionkach przez okres roku.

4. W przypadkach formalnych zastrzeżeń do procedur rekrutacyjno – kwalifikacyjnych od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych do I Liceum Ogólnokształcącego, I Technikum i I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach.
5. Decyzję podjętą przez dyrektora szkoły uważa się za ostateczną.
6. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje zaprzestanie wobec kandydata czynności rekrutacyjnych lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień.
7. Komisja nie udziela kandydatom lub innym osobom ustnych informacji o wynikach postępowania rekrutacyjnego przed wywieszeniem list.
8. Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza i podpisuje protokoły postępowania rekrutacyjnego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pionki, dnia 29.02.2016r.                                                                                                   
Magdalena Wiśniewska
Dyrektor Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego     
w Pionkach

Załączniki:
1. Kwestionariusz – podanie dla kandydatów opracowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach;
2. Zarządzenie nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie rekrutacji uczniów do  publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017;                                                                                                

3. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6 MKO z dnia 29.02.2016 r. - Wykazy konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych dla gimnazjalistów organizowane przez mazowieckiego kuratora oświaty; 
4. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 6 MKO z dnia 29.02.2016 r. -Wykaz olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych; 
5 . Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6 MKO z dnia 29.02.2016 r. - Wykaz dyscyplin sportowych , w których osiągnięcia są uwzględniane w procesie rekrutacji.

 

Dodano 29.02.2016

DROGI KSZTAŁCENIA W CKZiU

Drogi Gimnazjalisto!

Jeśli zastanawiasz się, do jakiej szkoły średniej iść, czym się kierować podczas podejmowania decyzji, czy szkoła zawodowa jest wyborem właściwym – obejrzyj ten film!

Wypowiadają się w nim uczniowie, którzy szkołę zawodową już wybrali. Dowiesz się, co spowodowało, że zdecydowali się na tę właśnie szkołę zawodową a nie liceum.

Będziesz miał także okazję wysłuchania ciekawych wywiadów z osobami, które już ukończyły szkołę zawodową i które osiągnęły w życiu sukces. Dowiesz się, jakie korzyści przyniosła im nauka w takiej placówce.

Warto poświęcić kilkanaście minut, by dowiedzieć się, co w życie młodego człowieka może wnieść nauka w szkole zawodowej!

 

„Murarz domy buduje,
krawiec szyje ubrania,
ale gdzieżby co uszył,
gdyby nie miał mieszkania?...”

Pamiętacie wiersz Tuwima? No właśnie! Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo praca wykonywana przez ludzi różnych profesji jest niezbędna nam do życia czy je po prostu ułatwia.

Wyobraźcie sobie, że nie ma dekarzy, cieśli, piekarzy, fryzjerek czy wizażystek ;-)

A może jeden z tych zawodów jest właśnie dla Ciebie? Obejrzyj film i dowiedz się, na czym polegają wybrane zawody i jakie są opinie tych, którzy je wybrali.

Uczysz się przez całe życie. W szkole i poza nią zdobywasz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Wszystko, czego się nauczysz już ma znaczenie, a będzie miało jeszcze większe, gdy zechcesz zaprezentować się pracodawcy z jak najlepszej strony.

Jak udowodnić pracodawcy, że mamy wiedzę, umiejętności i jesteśmy kompetentni? Poprzez dyplomy, certyfikaty, czyli zdobywając kwalifikacje, które potwierdzają posiadanie pewnego zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji, które nabyliśmy w różnych sytuacjach i na różnych etapach naszego życia.

Takim narzędziem umożliwiającym zdobywanie kwalifikacji i ich porównywalność na europejskim rynku pracy jest Europejska Rama Kwalifikacji i jej polski odpowiednik, czyli Polska Rama Kwalifikacji. Co to jest i na czym polega? Obejrzyj film.

 

W dziale Rodzice zanjdziesz równiez ciekawe filmiki, które ułatwia ci podjąć decyzję jaką wybrac szkołę.

Jeśli jeszcze nie jesteś pewny jaki kierunek kształcenia wybrać, to być może pomogą ci w tym przygotowane szczegółowe informacje o wybranych kierunkach <kliknij i przeczytaj>

TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GSATRONOMICZNYCH

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

KUCHARZ

TECHNIK LOGISTYK

w

źródło www.koweziu.edu.pl

 

d f a

d W s

Wg w

sWW

kliknij obrazek z wybranym kierunkiem.

W dziale Rekrutacja również znajdziesz ważne informacje zwiazane z wyborem szkoły.Możesz też obejrzeć filmiki prezentujące wybrane kierunkek w CKZiU.

Rodziców zachęcami do obejrzenia spotów, które ułatwią podjąć decyzję wyboru szkoły. (zakładak Rodzice)

Poniżej prezentujemy kilka spotów reklamowych wybranych kierunków kształcenia.

 

 

 

 

  

 

http://www.koweziu.edu.pl/index.php?id=strefa_ucznia_plakaty