godlo


Kształcenie Młodzieży
Szkoły dla Dorosłych
Kursy Kwalifikacyjne KKZ
Rekrutacja
Rodzice
Internat
Plan Lekcji
Dyrekcja
Nauczyciele
Pedagog
Patronka
Dokumenty Szkoły
Samorząd Szkolny
Matura - Egzaminy
Poza lekcjami
Podręczniki
PROJEKTY:
POWERVET
W świecie liczą się tylko zawodowcy
Kluczowe kompetencje
Leonardo da Vinci
Kapitał Ludzki
Przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe


Archiwum

edziennik

wiarygodna szkola

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

w
G

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

a

w

 Zapraszamy na zajęcia KKZ - KRAWIEC

PLAN ZAJĘ do pobrania

 

Rekrutacja na rok szkolny 2016/17

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

 1. montaż systemów suchej zabudowy (B.5) – monter zabudowy i  robót wykończeniowych w budownictwie
 2. wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych (B.7)– monter zabudowy i  robót wykończeniowych w budownictwie
 3. wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (B.18) – murarz - tynkarz
 4. użytkowanie obrabiarek skrawających (M.19) - operator obrabiarek skrawających
 5. montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (E.3) – monter mechatronik
 6. montaż układów i urządzeń elektronicznych (E.5) – monter elektronik
 1. montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.8) – elektryk
 2. prowadzenie rachunkowości (A.36) –technik ekonomista
 3. wykonywanie usług krawieckich (A.12) – krawiec
 4. rejestracja i obróbka obrazu (A.20) – fotograf
 5. świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (Z.4) – opiekun medyczny

Organizator zastrzega sobie prawo rozpoczęcia kursu po utworzeniu grupy składającej się z co najmniej 20 osób.

Nauka jest bezpłatna i odbywa się w systemie zaocznym (sobota,niedziela), czas trwania nauki 1 rok, warunek ukończone 18 lat.

więcej informacji o kwalifikacjach : http://www.koweziu.edu.pl/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe

sekretariat: 48 612 15 24

KARTA ZGŁOSZENIA (pobieram)

Dodano 20.03.2016

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH dla KKZ kucharz

Egzamin teoretyczny

17.06.2016r.
(piątek)
Godz.09.30
(60 minut)

Kucharz - kwalifikacyjny kurs zawodowy
kwalifikacja T.06
(14 osób)

 

sala 21

 

Etap praktyczny
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Kucharz
20-21.06.2016r.

 

18.06.2016r.
(sobota)
Godz.07.30
(120 minut)

1. Jacek Burchart
2. Damian Bzikom
3. Jolanta Czerska
4. Aneta Dobrowolska
5. Edyta Dobrowolska

 

Kucharz
KKZ
Kwalifikacja T. 06

 

Pracownia gastronomiczna

18.06.2016r.
(sobota)
Godz.11.30
(120 minut)

1. Anna Jeżak
2. Karolina Krakowiak
3. Izabela Mazurek
4. Barbara Plewka

Kucharz
KKZ
Kwalifikacja T. 06

 

Pracownia gastronomiczna

 

18.06.2016r.
(sobota)
Godz.15.30
(120 minut)

1. Dorota Rybczyńska
2. Jolanta Sieradzka –
Chodkowska

 1. Edyta Szewczyk
 2. 4. Dorota Zawodnik

 

Kucharz
KKZ
Kwalifikacja T. 06

 

Pracownia gastronomiczna

 

Co to są kursy kwalifikacyjne ?

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) to nowość Ministerstwa Edukacji Narodowej. To elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe skierowane są do osób dorosłych, które będą mogły zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie.
W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby bez względu na wykształcenie. Jedynym wymogiem jest ukończone 18 lat.
Nasza ofertę kierujemy do osób, które myślą o: podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych,
zdobyciu nowego zawodu, zmianie pracy, otworzeniu własnej działalności gospodarczej

Ogólne informacje o kursie kwalifikacyjnym:
Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Dzięki podziale każdego zawodu na kwalifkacje, możliwe jest szybsze przekwalifkowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje.
Słuchacz uzyskuje tytuł technika, gdy zda egzaminy na wszystkie kwalifikacje przypisane do zawodu oraz posiada wykształcenie średnie:
- egzamin będzie przeprowadzany dla każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji;
- egzaminy we wszystkich wyodrębnionych w zawodach kwalifikacjach będą obejmowały wykonanie testu praktycznego. Ocenie przez egzaminatora będzie podlegać efekt końcowy - wyrób, usługa lub dokumentacja, w zależności od zawodu i kwalifikacji;
- uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe będą przystępować do egzaminów w trakcie nauki, a nie - jak dotychczas - po zakończeniu szkoły;
- dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych egzaminy będą organizowane po zakończeniu zajęć;
- egzaminy będą organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, natomiast przeprowadzane będą w szkołach, placówkach i u pracodawców;
- część pisemną egzaminu można będzie przeprowadzać w trybie on-line;
- po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie.

Dodano 2014

Regulamin Organizacji KKZ w CKZiU

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs będący pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.
2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy organizuje się i prowadzi w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
2) rozporządzenia MEN z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
3) rozporządzenia MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach,
4) rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 17 lutego 2012 r. pozycja 186 z późn. zm.),
5) rozporządzenia MEN z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626).
3. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przeprowadzonego na warunkach i w sposób określony
w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy.

II. Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych

1. Podmiotem organizującym kwalifikacyjne kursy zawodowe jest Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Pionkach, zwane dalej Organizatorem.
2. Tryb i częstotliwość zajęć, czas trwania oraz termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć na kursie ustala Dyrektor CKZiU, zwany również Kierownikiem kursu.
3. Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym odbywa się w oparciu o program nauczania dopuszczony przez Dyrektora CKZiU na wniosek zespołu przedmiotowego właściwego ze względu na merytoryczny zakres kształcenia na kursie. Program nauczania może mieć układ modułowy lub przedmiotowy.
4. Zajęcia na kursie mogą odbywać się w formie stacjonarnej - co najmniej przez trzy dni w tygodniu lub zaocznej - co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni, a także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
5. Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.
W przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.
6. Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
7. Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość zapewniają:
1) dostęp do oprogramowania, które umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między słuchaczami lub uczestnikami a osobami prowadzącymi zajęcia,
2) materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do kształcenia prowadzonego
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
3) bieżącą kontrolę postępów w nauce słuchaczy, weryfikację ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w formie i terminach ustalonych przez podmiot prowadzący kształcenie,
4) bieżącą kontrolę aktywności osób prowadzących zajęcia.
8. Organizator kursu jest obowiązany zorganizować szkolenie dla słuchaczy lub uczestników przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
9. Wymiar godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa Organizator kursu.
10. Zaliczenie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może się odbywać się z wykorzystaniem tych metod i technik.
11. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych współpracuje z:
1) pracodawcami w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników,
2) urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach,
3) szkołami ponadgimnazjalnymi, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radomski
4) innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne w zakresie zadań statutowych.

III. Obowiązki organizatora kwalifikacyjnych kursów zawodowych

1. Osobą odpowiedzialną za organizację i przeprowadzenie kursu jest Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach
2. Organizator kursu zapewnia:
1) kadrę dydaktyczną, posiadającą wymagane kwalifikacje,
2) odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia,
3) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki,
4) warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom niepełnosprawnym,
5) nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.
3. Do szczególnych obowiązków Kierownika kursu należy:
1) dopuszczenie do realizacji programu nauczania na kursie na wniosek zespołu przedmiotowego,
2) zapewnienie należytego poziomu nauczania na kursie,
3) wybór odpowiedniej kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia na kursie,
4) prowadzenie nadzoru pedagogicznego służącego podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia,
5) obowiązkowe poinformowanie OKE o rozpoczęciu kształcenia na kursie w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kształcenia. Informacja powinna zawierać:
a) oznaczenie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy,
b) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z kwalifikacją zawodów szkolnictwa zawodowego oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową nauczania w zawodach, w zakresie której jest prowadzone kształcenie,
c) termin rozpoczęcia i zakończenia kursu,
d) wykaz słuchaczy kursu, zawierający imię i nazwisko datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL słuchacza, a w przypadku słuchacza, który nie posiada numeru PESEL-numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
6) zapoznanie słuchaczy z regulaminem kursu, programem nauczania i harmonogramem zajęć,
7) dbałość o prawidłowe prowadzenie dokumentacji na kursie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
8) zapewnienie słuchaczom bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia.  

IV. Kadra dydaktyczna

1. Kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia na kursie posiada kwalifikacje określone odpowiednio
w przepisach wydanych na postawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy. Kwalifikacje zawodowe kadry dydaktycznej są odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia na kursie.
2. Do obowiązków kadry dydaktycznej należy w szczególności:
1) prowadzenie pracy dydaktycznej ze słuchaczami na kursie w oparciu o program nauczania dopuszczony do realizacji przez Dyrektora CKZiU,
2) stosowanie ustalonych w niniejszym Regulaminie form zaliczenia poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych wyodrębnionych w programie nauczania kursu,
3) stosowanie zasad i kryteriów oceniania zgodnych z Regulaminem,
4) własny dobór pomocy dydaktycznych stosowanych podczas procesu kształcenia oraz utrzymywanie ich w należytym stanie,
5) prowadzenie dokumentacji przebiegu kształcenia.

V. Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych

1. Słuchaczami kursu mogą zostać osoby dorosłe,  (które ukończyły 18 lat):
1) absolwenci wszystkich typów szkół - szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych – zainteresowani zdobywaniem kwalifikacji zawodowych,
2) absolwenci studiów wyższych, dla których zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy,
3) osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie, chcące nabyć lub zaktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę,
4) aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych.
2. Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych muszą spełniać szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie określone w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Dla poszczególnych kursów uwarunkowania te są określone w programach nauczania.
3. Warunkiem uczestnictwa w kwalifikacyjnym kursie jest zgłoszenie na kurs dostarczone do Organizatora w formie pisemnej (formularz zgłoszeniowy) oraz dostarczenie wymaganej dokumentacji do Organizatora kursu:
1) deklaracja uczestnictwa wypełniona przed rozpoczęciem zajęć na kursie zawierająca dane osobowe uczestnika kursu niezbędne do zgłoszenia uczestników kursu do OKE, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzenie zapoznania się z regulaminem kursu oraz podpis uczestnika kursu,
2) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w danym zawodzie, gdzie w trakcie realizacji praktycznej nauki zawodu występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych lub uciążliwych dla zdrowia.
4. Wyjątkowe przypadki, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, a nie ukończyła 18 roku życia, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, określa rozporządzenie MEN w sprawie przypadków, w jakich do publicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
5. Zgodnie z ww. rozporządzeniem obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy może spełniać osoba, która ukończyła gimnazjum oraz:
1) ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego
u pracodawcy
2) lub przebywa w zakładzie karnym, areszcie śledczym zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich.
6. Prawa i obowiązki słuchacza:
1) Słuchacz uczestniczący w kwalifikacyjnym kursie zawodowym ma prawo do:
a) zapoznania się z Regulaminem organizacji kursów, programem nauczania i harmonogramem zajęć na kursie,
b) pełnego korzystania ze wszystkich form kształcenia na kursie zgodnie z programem nauczania,
c) oceny postępów w nauce zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
d) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich oraz poszanowania własnej prywatności,
e) przedstawiania Kierownikowi kursu swoich opinii i uwag dotyczących organizacji procesu kształcenia na kursie.
2) Słuchacz uczestniczący w kwalifikacyjnym kursie zawodowym ma obowiązek:
a) przestrzegać Regulamin kursu,
b) uczęszczać na zajęcia zgodnie z harmonogramem kursu,
c) pisemnie usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach,
d) uzyskać oceny końcowe z poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych kursu zgodnie
z Regulaminem i ustaleniami dokonanymi z Kierownikiem kursu i kadrą dydaktyczną,
e) okazywać szacunek innym Słuchaczom i kadrze dydaktycznej, dbać o kulturę osobistą,
f) szanować mienie Organizatora i naprawiać wyrządzone przez siebie szkody,
g) przestrzegać przepisy bhp podczas zajęć i przerw.
7. Kadra dydaktyczna i Słuchacze współpracują ze sobą w oparciu o zasadę wzajemnego szacunku
i uznania prawa jednostki do posiadania własnych przekonań.

VI. Dokumentacja przebiegu nauczania

1. Organizator kursu prowadzi dokumentację dla każdej formy prowadzonego kształcenia. Dokumentacja obejmuje:
1) program nauczania,
2) dziennik zajęć,
3) harmonogram zajęć,
4) protokół z przeprowadzonego zaliczenia,
5) ewidencję wydanych zaświadczeń.
2. Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzi się w oparciu o program nauczania, który zawiera:
1) nazwę formy kształcenia,
2) czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji,
3) wymagania wstępne dla uczestników, które uwzględniają także szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie określone w przepisach w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
4) cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy słuchaczy, w zależności od ich potrzeb i możliwości,
5) plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar,
6) treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć,
7) opis efektów kształcenia,
8) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
9) sposób i formę zaliczenia.
3. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność słuchaczy kursu i wpisuje się:
1) imiona i nazwiska słuchaczy kursu,
2) liczbę godzin zajęć,
3) tematy zajęć.
4. Harmonogram zajęć określa datę rozpoczęcia i zakończenia zajęć na kursie oraz terminy realizacji poszczególnych zajęć.
5. Z przeprowadzonego zaliczenia sporządza się protokół zawierający:
1) imiona i nazwiska nauczycieli powołanych przez Dyrektora CKZiU do przeprowadzenia zaliczenia na kursie,
2) termin zaliczenia,
3) imiona i nazwiska słuchaczy przystępujących do zaliczenia,
4) wynik zaliczenia oraz ocenę ostateczną,
5) podpisy nauczycieli przeprowadzających zaliczenie,
6) do protokołu dołącza się pisemne prace słuchaczy.
6. Ewidencja wydanych zaświadczeń zawiera:
1) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby, której wydano zaświadczenie, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) datę wydania zaświadczenia,
3) numer zaświadczenia,
4) datę odbioru zaświadczenia.

VII. Warunki i zasady oceniania na kursie

1. Na kursie obowiązuje wewnętrzny system ocenienia określony niniejszym Regulaminem, obejmujący zasady i tryb uzyskiwania ocen:
1) ocen bieżących (cząstkowych),
2) ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych,
3) oceny ostatecznej ustalonej przez nauczycieli powołanych przez Dyrektora CKZiU do przeprowadzenia zaliczenia na kursie.
2. Oceny bieżące, końcowe z poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych oraz ocenę ostateczną ustala się w stopniach wg następującej skali: celujący 6 cel / bardzo dobry 5 bdb / dobry 4 db / dostateczny 3 dst / dopuszczający 2 dop / niedostateczny 1 ndst.
3. Oceny bieżące wystawiane są przez nauczycieli prowadzących zajęcia na podstawie np. testów, sprawdzianów, obserwacji pracy słuchaczy, oceny rezultatów i przebiegu wykonywania zadań praktycznych.
4. Ocenę końcową z przedmiotu/jednostki modułowej ustala nauczyciel uczący na podstawie przynajmniej trzech ocen bieżących lub po przeprowadzeniu testu (sprawdzianu) w formie pisemnej
z całego zakresu materiału danego przedmiotu/jednostki modułowej.
5. Ocenę ostateczną ustalają nauczyciele powołani przez Dyrektora CKZiU do przeprowadzenia zaliczenia na kursie.
6. Oceny bieżące i końcowe wpisywane są do dziennika zajęć, natomiast ocena ostateczna wpisana jest do protokołu z przeprowadzonego zaliczenia.
7. Zaliczenie kursu przeprowadza się w formie pisemnej. Zaliczenie składa się z części teoretycznej
i części praktycznej. Czas na przeprowadzenie zaliczenia wynosi 4 godziny lekcyjne.
8. Zadania do przeprowadzenia zaliczenia przygotowują nauczyciele powołani przez Dyrektora CKZiU do przeprowadzenia zaliczenia na kursie.
9. Dyrektor CKZiU wskazuje przewodniczącego zespołu przeprowadzającego zaliczenie. Przewodniczący kieruje pracą zespołu i jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg zaliczenia oraz sporządzenie protokołu z zaliczenia.
10. Przeliczenia liczby punktów uzyskanych z zaliczenia kursu na stopnie dokonuje się w następujący sposób:
1) stopień celujący (6) – od 93 % do 100 % punktów,
2) stopnień bardzo dobry (5) – od 78% do 92% punktów,
3) stopień dobry (4) – od 62% do 77% punktów,
4) stopień dostateczny (3) – od 46% do 61% punktów,
5) stopień dopuszczający (2) od 30% do 45% punktów,
6) stopień niedostateczny (1) – poniżej 30% punktów.
11. Kadra dydaktyczna jest zobowiązana do opracowania zestawu wymagań edukacyjnych dotyczących oceniania bieżącego oraz uzyskiwania ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych, a także do zapoznania z tymi wymaganiami słuchaczy. Informacje o wymaganiach przekazane zostaną słuchaczom na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu/ jednostki modułowej. Fakt zapoznania z wymaganiami potwierdzony będzie wpisem w dzienniku zajęć.
12. Oceny bieżące, końcowe i ocenę ostateczną ustala się biorąc pod uwagę:
1) zapamiętanie wiadomości (znajomość faktów, znajomość terminologii, umiejętność użycia algorytmów),
2) rozumienie wiadomości (znajomość pojęć, reguł, zasad, umiejętność śledzenia rozumowania, umiejętność odczytania i zinterpretowania problemu),
3) umiejętność stosowania wiadomości w sytuacjach typowych (rozwiązywanie zadań schematycznych, dokonywanie porównań, analizowanie danych),
4) umiejętność stosowania wiadomości w sytuacjach problemowych (rozwiązywanie zadań nieschematycznych, wykrywanie zależności, dokonywanie i uzasadnianie uogólnień).
13. Oceny są jawne dla słuchacza; na jego prośbę ocena powinna być uzasadniona.
14. Słuchacz nieobecny w dniu ustalania przez nauczyciela oceny końcowej z zajęć ma obowiązek ustalić z nauczycielem indywidualny termin zaliczenia i w ciągu 2 tygodni uzyskać ocenę końcową.

VIII. Praktyka zawodowa

1. W przypadku, gdy kwalifikacyjny kurs zawodowy kształci w zawodzie, w którym wymagana jest praktyka zawodowa, słuchacze są zobowiązani odbyć praktykę w wymiarze określonym w podstawie programowej w czasie trwania kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
2. Miejsce odbywania praktyki wybierają słuchacze, kierując się profilem i zakresem działalności pracodawcy oraz programem praktyki zawodowej.
3. Podstawą odbywania praktyki zawodowej jest umowa o praktykę zawodową, zawierana pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach a zakładem pracy przyjmującym słuchaczy na praktykę. Umowy o praktykę zawodową podpisuje Dyrektor CKZiU lub Kierownik kształcenia praktycznego.
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w ramach współpracy z pracodawcami, może zawierać zbiorcze umowy o praktykę zawodową dla słuchaczy.
5. Słuchacze kursu odbywają praktykę zawodową w dowolnym terminie, w czasie trwania kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
6. Ocenę z praktyki zawodowej ustala podmiot, u którego słuchacz realizuje praktykę.
7. Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zwalnia słuchacza z obowiązku odbywania praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne lub praktyka zawodowa) w całości, jeżeli przedłoży on:
1) uzyskane przed rozpoczęciem kształcenia na kursie świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza –
w zawodzie, w którym się kształci,
2) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki w danym zawodzie.
8. Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego może zwolnić słuchacza z obowiązku odbywania praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli przedłoży on:
1) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza –
w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci,
2) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci,
3) zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci.
9. Słuchacz ubiegający się o zwolnienie z praktyki zawodowej składa podanie oraz odpowiednie zaświadczenie, świadectwo lub dyplom do Dyrektora Centrum po rozpoczęciu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
10. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, jest obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu zgodnie z planem i programem nauczania dla zawodu, w którym się kształci.
11. Decyzja Dyrektora o zwolnieniu w całości lub w części z odbywania praktyki zawodowej jest zapisywana na podaniu słuchacza. Rozpatrzone podanie dołączane jest do dokumentacji przebiegu nauczania na kursie. Informacja o zwolnieniu z praktyki zawodowej jest wpisywana do dziennika zajęć kursu.

IX. Warunki i zasady zwolnienia słuchaczy z zajęć określonych w programie kursu

1. Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca:
1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny,
2) świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny równorzędny,
3) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
4) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
5) świadectwo ukończenia liceum profilowanego,
6) świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie,
7) zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego,

- jest zwalniana na swój wniosek, złożony Dyrektorowi CKZiU, z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym umożliwia takie zwolnienie.
2. Osoba, która posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych jest zwalniana, na swój wniosek złożony Dyrektorowi CKZiU, z zajęć dotyczących efektów kształcenia zrealizowanych na tym kursie umiejętności zawodowych.

X. Ukończenie kursu

1. Warunkiem ukończenia kursu przez słuchacza jest uzyskanie:
1) pozytywnych ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych wystawione przez nauczycieli oraz
2) pozytywnej oceny ostatecznej z zaliczenia końcowego.
2. Słuchacz, który ukończył kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny dla słuchaczy na stronie internetowej www.czerwone.edu.pl
2. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej. O każdorazowej zmianie Regulaminu słuchacze zostaną poinformowani przez Dyrektora CKZiU.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.01.2014

Dyrektor Szkoły: Magdalena Wiśniewska

Dodano 2014

 

 Zapraszamy na zajęcia KKZ - KRAWIEC

PLAN ZAJĘ do pobrania

 

Rekrutacja na rok szkolny 2016/17

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

 1. montaż systemów suchej zabudowy (B.5) – monter zabudowy i  robót wykończeniowych w budownictwie
 2. wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych (B.7)– monter zabudowy i  robót wykończeniowych w budownictwie
 3. wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (B.18) – murarz - tynkarz
 4. użytkowanie obrabiarek skrawających (M.19) - operator obrabiarek skrawających
 5. montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (E.3) – monter mechatronik
 6. montaż układów i urządzeń elektronicznych (E.5) – monter elektronik
 1. montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.8) – elektryk
 2. prowadzenie rachunkowości (A.36) –technik ekonomista
 3. wykonywanie usług krawieckich (A.12) – krawiec
 4. rejestracja i obróbka obrazu (A.20) – fotograf
 5. świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (Z.4) – opiekun medyczny

Organizator zastrzega sobie prawo rozpoczęcia kursu po utworzeniu grupy składającej się z co najmniej 20 osób.

Nauka jest bezpłatna i odbywa się w systemie zaocznym (sobota,niedziela), czas trwania nauki 1 rok, warunek ukończone 18 lat.

więcej informacji o kwalifikacjach : http://www.koweziu.edu.pl/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe

sekretariat: 48 612 15 24

KARTA ZGŁOSZENIA (pobieram)

Dodano 20.03.2016

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH dla KKZ kucharz

Egzamin teoretyczny

17.06.2016r.
(piątek)
Godz.09.30
(60 minut)

Kucharz - kwalifikacyjny kurs zawodowy
kwalifikacja T.06
(14 osób)

 

sala 21

 

Etap praktyczny
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Kucharz
20-21.06.2016r.

 

18.06.2016r.
(sobota)
Godz.07.30
(120 minut)

1. Jacek Burchart
2. Damian Bzikom
3. Jolanta Czerska
4. Aneta Dobrowolska
5. Edyta Dobrowolska

 

Kucharz
KKZ
Kwalifikacja T. 06

 

Pracownia gastronomiczna

18.06.2016r.
(sobota)
Godz.11.30
(120 minut)

1. Anna Jeżak
2. Karolina Krakowiak
3. Izabela Mazurek
4. Barbara Plewka

Kucharz
KKZ
Kwalifikacja T. 06

 

Pracownia gastronomiczna

 

18.06.2016r.
(sobota)
Godz.15.30
(120 minut)

1. Dorota Rybczyńska
2. Jolanta Sieradzka –
Chodkowska

 1. Edyta Szewczyk
 2. 4. Dorota Zawodnik

 

Kucharz
KKZ
Kwalifikacja T. 06

 

Pracownia gastronomiczna

 

Co to są kursy kwalifikacyjne ?

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) to nowość Ministerstwa Edukacji Narodowej. To elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe skierowane są do osób dorosłych, które będą mogły zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie.
W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby bez względu na wykształcenie. Jedynym wymogiem jest ukończone 18 lat.
Nasza ofertę kierujemy do osób, które myślą o: podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych,
zdobyciu nowego zawodu, zmianie pracy, otworzeniu własnej działalności gospodarczej

Ogólne informacje o kursie kwalifikacyjnym:
Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Dzięki podziale każdego zawodu na kwalifkacje, możliwe jest szybsze przekwalifkowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje.
Słuchacz uzyskuje tytuł technika, gdy zda egzaminy na wszystkie kwalifikacje przypisane do zawodu oraz posiada wykształcenie średnie:
- egzamin będzie przeprowadzany dla każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji;
- egzaminy we wszystkich wyodrębnionych w zawodach kwalifikacjach będą obejmowały wykonanie testu praktycznego. Ocenie przez egzaminatora będzie podlegać efekt końcowy - wyrób, usługa lub dokumentacja, w zależności od zawodu i kwalifikacji;
- uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe będą przystępować do egzaminów w trakcie nauki, a nie - jak dotychczas - po zakończeniu szkoły;
- dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych egzaminy będą organizowane po zakończeniu zajęć;
- egzaminy będą organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, natomiast przeprowadzane będą w szkołach, placówkach i u pracodawców;
- część pisemną egzaminu można będzie przeprowadzać w trybie on-line;
- po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie.

Dodano 2014

Regulamin Organizacji KKZ w CKZiU

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs będący pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.
2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy organizuje się i prowadzi w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
2) rozporządzenia MEN z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
3) rozporządzenia MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach,
4) rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 17 lutego 2012 r. pozycja 186 z późn. zm.),
5) rozporządzenia MEN z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626).
3. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przeprowadzonego na warunkach i w sposób określony
w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy.

II. Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych

1. Podmiotem organizującym kwalifikacyjne kursy zawodowe jest Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Pionkach, zwane dalej Organizatorem.
2. Tryb i częstotliwość zajęć, czas trwania oraz termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć na kursie ustala Dyrektor CKZiU, zwany również Kierownikiem kursu.
3. Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym odbywa się w oparciu o program nauczania dopuszczony przez Dyrektora CKZiU na wniosek zespołu przedmiotowego właściwego ze względu na merytoryczny zakres kształcenia na kursie. Program nauczania może mieć układ modułowy lub przedmiotowy.
4. Zajęcia na kursie mogą odbywać się w formie stacjonarnej - co najmniej przez trzy dni w tygodniu lub zaocznej - co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni, a także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
5. Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.
W przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.
6. Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
7. Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość zapewniają:
1) dostęp do oprogramowania, które umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między słuchaczami lub uczestnikami a osobami prowadzącymi zajęcia,
2) materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do kształcenia prowadzonego
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
3) bieżącą kontrolę postępów w nauce słuchaczy, weryfikację ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w formie i terminach ustalonych przez podmiot prowadzący kształcenie,
4) bieżącą kontrolę aktywności osób prowadzących zajęcia.
8. Organizator kursu jest obowiązany zorganizować szkolenie dla słuchaczy lub uczestników przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
9. Wymiar godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa Organizator kursu.
10. Zaliczenie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może się odbywać się z wykorzystaniem tych metod i technik.
11. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych współpracuje z:
1) pracodawcami w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników,
2) urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach,
3) szkołami ponadgimnazjalnymi, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radomski
4) innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne w zakresie zadań statutowych.

III. Obowiązki organizatora kwalifikacyjnych kursów zawodowych

1. Osobą odpowiedzialną za organizację i przeprowadzenie kursu jest Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach
2. Organizator kursu zapewnia:
1) kadrę dydaktyczną, posiadającą wymagane kwalifikacje,
2) odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia,
3) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki,
4) warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom niepełnosprawnym,
5) nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.
3. Do szczególnych obowiązków Kierownika kursu należy:
1) dopuszczenie do realizacji programu nauczania na kursie na wniosek zespołu przedmiotowego,
2) zapewnienie należytego poziomu nauczania na kursie,
3) wybór odpowiedniej kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia na kursie,
4) prowadzenie nadzoru pedagogicznego służącego podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia,
5) obowiązkowe poinformowanie OKE o rozpoczęciu kształcenia na kursie w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kształcenia. Informacja powinna zawierać:
a) oznaczenie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy,
b) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z kwalifikacją zawodów szkolnictwa zawodowego oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową nauczania w zawodach, w zakresie której jest prowadzone kształcenie,
c) termin rozpoczęcia i zakończenia kursu,
d) wykaz słuchaczy kursu, zawierający imię i nazwisko datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL słuchacza, a w przypadku słuchacza, który nie posiada numeru PESEL-numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
6) zapoznanie słuchaczy z regulaminem kursu, programem nauczania i harmonogramem zajęć,
7) dbałość o prawidłowe prowadzenie dokumentacji na kursie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
8) zapewnienie słuchaczom bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia.  

IV. Kadra dydaktyczna

1. Kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia na kursie posiada kwalifikacje określone odpowiednio
w przepisach wydanych na postawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy. Kwalifikacje zawodowe kadry dydaktycznej są odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia na kursie.
2. Do obowiązków kadry dydaktycznej należy w szczególności:
1) prowadzenie pracy dydaktycznej ze słuchaczami na kursie w oparciu o program nauczania dopuszczony do realizacji przez Dyrektora CKZiU,
2) stosowanie ustalonych w niniejszym Regulaminie form zaliczenia poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych wyodrębnionych w programie nauczania kursu,
3) stosowanie zasad i kryteriów oceniania zgodnych z Regulaminem,
4) własny dobór pomocy dydaktycznych stosowanych podczas procesu kształcenia oraz utrzymywanie ich w należytym stanie,
5) prowadzenie dokumentacji przebiegu kształcenia.

V. Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych

1. Słuchaczami kursu mogą zostać osoby dorosłe,  (które ukończyły 18 lat):
1) absolwenci wszystkich typów szkół - szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych – zainteresowani zdobywaniem kwalifikacji zawodowych,
2) absolwenci studiów wyższych, dla których zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy,
3) osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie, chcące nabyć lub zaktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę,
4) aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych.
2. Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych muszą spełniać szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie określone w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Dla poszczególnych kursów uwarunkowania te są określone w programach nauczania.
3. Warunkiem uczestnictwa w kwalifikacyjnym kursie jest zgłoszenie na kurs dostarczone do Organizatora w formie pisemnej (formularz zgłoszeniowy) oraz dostarczenie wymaganej dokumentacji do Organizatora kursu:
1) deklaracja uczestnictwa wypełniona przed rozpoczęciem zajęć na kursie zawierająca dane osobowe uczestnika kursu niezbędne do zgłoszenia uczestników kursu do OKE, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzenie zapoznania się z regulaminem kursu oraz podpis uczestnika kursu,
2) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w danym zawodzie, gdzie w trakcie realizacji praktycznej nauki zawodu występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych lub uciążliwych dla zdrowia.
4. Wyjątkowe przypadki, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, a nie ukończyła 18 roku życia, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, określa rozporządzenie MEN w sprawie przypadków, w jakich do publicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
5. Zgodnie z ww. rozporządzeniem obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy może spełniać osoba, która ukończyła gimnazjum oraz:
1) ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego
u pracodawcy
2) lub przebywa w zakładzie karnym, areszcie śledczym zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich.
6. Prawa i obowiązki słuchacza:
1) Słuchacz uczestniczący w kwalifikacyjnym kursie zawodowym ma prawo do:
a) zapoznania się z Regulaminem organizacji kursów, programem nauczania i harmonogramem zajęć na kursie,
b) pełnego korzystania ze wszystkich form kształcenia na kursie zgodnie z programem nauczania,
c) oceny postępów w nauce zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
d) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich oraz poszanowania własnej prywatności,
e) przedstawiania Kierownikowi kursu swoich opinii i uwag dotyczących organizacji procesu kształcenia na kursie.
2) Słuchacz uczestniczący w kwalifikacyjnym kursie zawodowym ma obowiązek:
a) przestrzegać Regulamin kursu,
b) uczęszczać na zajęcia zgodnie z harmonogramem kursu,
c) pisemnie usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach,
d) uzyskać oceny końcowe z poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych kursu zgodnie
z Regulaminem i ustaleniami dokonanymi z Kierownikiem kursu i kadrą dydaktyczną,
e) okazywać szacunek innym Słuchaczom i kadrze dydaktycznej, dbać o kulturę osobistą,
f) szanować mienie Organizatora i naprawiać wyrządzone przez siebie szkody,
g) przestrzegać przepisy bhp podczas zajęć i przerw.
7. Kadra dydaktyczna i Słuchacze współpracują ze sobą w oparciu o zasadę wzajemnego szacunku
i uznania prawa jednostki do posiadania własnych przekonań.

VI. Dokumentacja przebiegu nauczania

1. Organizator kursu prowadzi dokumentację dla każdej formy prowadzonego kształcenia. Dokumentacja obejmuje:
1) program nauczania,
2) dziennik zajęć,
3) harmonogram zajęć,
4) protokół z przeprowadzonego zaliczenia,
5) ewidencję wydanych zaświadczeń.
2. Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzi się w oparciu o program nauczania, który zawiera:
1) nazwę formy kształcenia,
2) czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji,
3) wymagania wstępne dla uczestników, które uwzględniają także szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie określone w przepisach w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
4) cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy słuchaczy, w zależności od ich potrzeb i możliwości,
5) plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar,
6) treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć,
7) opis efektów kształcenia,
8) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
9) sposób i formę zaliczenia.
3. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność słuchaczy kursu i wpisuje się:
1) imiona i nazwiska słuchaczy kursu,
2) liczbę godzin zajęć,
3) tematy zajęć.
4. Harmonogram zajęć określa datę rozpoczęcia i zakończenia zajęć na kursie oraz terminy realizacji poszczególnych zajęć.
5. Z przeprowadzonego zaliczenia sporządza się protokół zawierający:
1) imiona i nazwiska nauczycieli powołanych przez Dyrektora CKZiU do przeprowadzenia zaliczenia na kursie,
2) termin zaliczenia,
3) imiona i nazwiska słuchaczy przystępujących do zaliczenia,
4) wynik zaliczenia oraz ocenę ostateczną,
5) podpisy nauczycieli przeprowadzających zaliczenie,
6) do protokołu dołącza się pisemne prace słuchaczy.
6. Ewidencja wydanych zaświadczeń zawiera:
1) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby, której wydano zaświadczenie, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) datę wydania zaświadczenia,
3) numer zaświadczenia,
4) datę odbioru zaświadczenia.

VII. Warunki i zasady oceniania na kursie

1. Na kursie obowiązuje wewnętrzny system ocenienia określony niniejszym Regulaminem, obejmujący zasady i tryb uzyskiwania ocen:
1) ocen bieżących (cząstkowych),
2) ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych,
3) oceny ostatecznej ustalonej przez nauczycieli powołanych przez Dyrektora CKZiU do przeprowadzenia zaliczenia na kursie.
2. Oceny bieżące, końcowe z poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych oraz ocenę ostateczną ustala się w stopniach wg następującej skali: celujący 6 cel / bardzo dobry 5 bdb / dobry 4 db / dostateczny 3 dst / dopuszczający 2 dop / niedostateczny 1 ndst.
3. Oceny bieżące wystawiane są przez nauczycieli prowadzących zajęcia na podstawie np. testów, sprawdzianów, obserwacji pracy słuchaczy, oceny rezultatów i przebiegu wykonywania zadań praktycznych.
4. Ocenę końcową z przedmiotu/jednostki modułowej ustala nauczyciel uczący na podstawie przynajmniej trzech ocen bieżących lub po przeprowadzeniu testu (sprawdzianu) w formie pisemnej
z całego zakresu materiału danego przedmiotu/jednostki modułowej.
5. Ocenę ostateczną ustalają nauczyciele powołani przez Dyrektora CKZiU do przeprowadzenia zaliczenia na kursie.
6. Oceny bieżące i końcowe wpisywane są do dziennika zajęć, natomiast ocena ostateczna wpisana jest do protokołu z przeprowadzonego zaliczenia.
7. Zaliczenie kursu przeprowadza się w formie pisemnej. Zaliczenie składa się z części teoretycznej
i części praktycznej. Czas na przeprowadzenie zaliczenia wynosi 4 godziny lekcyjne.
8. Zadania do przeprowadzenia zaliczenia przygotowują nauczyciele powołani przez Dyrektora CKZiU do przeprowadzenia zaliczenia na kursie.
9. Dyrektor CKZiU wskazuje przewodniczącego zespołu przeprowadzającego zaliczenie. Przewodniczący kieruje pracą zespołu i jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg zaliczenia oraz sporządzenie protokołu z zaliczenia.
10. Przeliczenia liczby punktów uzyskanych z zaliczenia kursu na stopnie dokonuje się w następujący sposób:
1) stopień celujący (6) – od 93 % do 100 % punktów,
2) stopnień bardzo dobry (5) – od 78% do 92% punktów,
3) stopień dobry (4) – od 62% do 77% punktów,
4) stopień dostateczny (3) – od 46% do 61% punktów,
5) stopień dopuszczający (2) od 30% do 45% punktów,
6) stopień niedostateczny (1) – poniżej 30% punktów.
11. Kadra dydaktyczna jest zobowiązana do opracowania zestawu wymagań edukacyjnych dotyczących oceniania bieżącego oraz uzyskiwania ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych, a także do zapoznania z tymi wymaganiami słuchaczy. Informacje o wymaganiach przekazane zostaną słuchaczom na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu/ jednostki modułowej. Fakt zapoznania z wymaganiami potwierdzony będzie wpisem w dzienniku zajęć.
12. Oceny bieżące, końcowe i ocenę ostateczną ustala się biorąc pod uwagę:
1) zapamiętanie wiadomości (znajomość faktów, znajomość terminologii, umiejętność użycia algorytmów),
2) rozumienie wiadomości (znajomość pojęć, reguł, zasad, umiejętność śledzenia rozumowania, umiejętność odczytania i zinterpretowania problemu),
3) umiejętność stosowania wiadomości w sytuacjach typowych (rozwiązywanie zadań schematycznych, dokonywanie porównań, analizowanie danych),
4) umiejętność stosowania wiadomości w sytuacjach problemowych (rozwiązywanie zadań nieschematycznych, wykrywanie zależności, dokonywanie i uzasadnianie uogólnień).
13. Oceny są jawne dla słuchacza; na jego prośbę ocena powinna być uzasadniona.
14. Słuchacz nieobecny w dniu ustalania przez nauczyciela oceny końcowej z zajęć ma obowiązek ustalić z nauczycielem indywidualny termin zaliczenia i w ciągu 2 tygodni uzyskać ocenę końcową.

VIII. Praktyka zawodowa

1. W przypadku, gdy kwalifikacyjny kurs zawodowy kształci w zawodzie, w którym wymagana jest praktyka zawodowa, słuchacze są zobowiązani odbyć praktykę w wymiarze określonym w podstawie programowej w czasie trwania kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
2. Miejsce odbywania praktyki wybierają słuchacze, kierując się profilem i zakresem działalności pracodawcy oraz programem praktyki zawodowej.
3. Podstawą odbywania praktyki zawodowej jest umowa o praktykę zawodową, zawierana pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach a zakładem pracy przyjmującym słuchaczy na praktykę. Umowy o praktykę zawodową podpisuje Dyrektor CKZiU lub Kierownik kształcenia praktycznego.
4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w ramach współpracy z pracodawcami, może zawierać zbiorcze umowy o praktykę zawodową dla słuchaczy.
5. Słuchacze kursu odbywają praktykę zawodową w dowolnym terminie, w czasie trwania kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
6. Ocenę z praktyki zawodowej ustala podmiot, u którego słuchacz realizuje praktykę.
7. Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zwalnia słuchacza z obowiązku odbywania praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne lub praktyka zawodowa) w całości, jeżeli przedłoży on:
1) uzyskane przed rozpoczęciem kształcenia na kursie świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza –
w zawodzie, w którym się kształci,
2) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki w danym zawodzie.
8. Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego może zwolnić słuchacza z obowiązku odbywania praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli przedłoży on:
1) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza –
w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci,
2) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci,
3) zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci.
9. Słuchacz ubiegający się o zwolnienie z praktyki zawodowej składa podanie oraz odpowiednie zaświadczenie, świadectwo lub dyplom do Dyrektora Centrum po rozpoczęciu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
10. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, jest obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu zgodnie z planem i programem nauczania dla zawodu, w którym się kształci.
11. Decyzja Dyrektora o zwolnieniu w całości lub w części z odbywania praktyki zawodowej jest zapisywana na podaniu słuchacza. Rozpatrzone podanie dołączane jest do dokumentacji przebiegu nauczania na kursie. Informacja o zwolnieniu z praktyki zawodowej jest wpisywana do dziennika zajęć kursu.

IX. Warunki i zasady zwolnienia słuchaczy z zajęć określonych w programie kursu

1. Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca:
1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny,
2) świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny równorzędny,
3) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
4) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
5) świadectwo ukończenia liceum profilowanego,
6) świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie,
7) zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego,

- jest zwalniana na swój wniosek, złożony Dyrektorowi CKZiU, z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym umożliwia takie zwolnienie.
2. Osoba, która posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych jest zwalniana, na swój wniosek złożony Dyrektorowi CKZiU, z zajęć dotyczących efektów kształcenia zrealizowanych na tym kursie umiejętności zawodowych.

X. Ukończenie kursu

1. Warunkiem ukończenia kursu przez słuchacza jest uzyskanie:
1) pozytywnych ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych wystawione przez nauczycieli oraz
2) pozytywnej oceny ostatecznej z zaliczenia końcowego.
2. Słuchacz, który ukończył kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny dla słuchaczy na stronie internetowej www.czerwone.edu.pl
2. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej. O każdorazowej zmianie Regulaminu słuchacze zostaną poinformowani przez Dyrektora CKZiU.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.01.2014

Dyrektor Szkoły: Magdalena Wiśniewska

Dodano 2014